background image
Nadere en naaste voorbereiding
tot de komst van de Emmanuel
De bezieling van Maria in het lichaam van de H.
Anna.
43.
Ik had een visioen over de schepping van de allerheiligste ziel van
Maria over de vereniging van die ziel met haar allerreinst
lichaam.
Ik zag in de lichtgedaante, waaronder mij de allerheiligste
Drievuldigheid in mijn visioenen gewoonlijk wordt voorgesteld,
een beweging gelijk een grote stralende berg en toch ook als een
menselijke gestalte; en ik zag iets van het midden (en binnenste)
van deze mensengestalte tot de mond opstijgen en als een lans uit
de mond naar buiten komen. Deze glans nu zag ik afgezonderd
(van de gestalte gescheiden) voor het aangezicht van God staan en
zich draaien en vormen, of liever gevormd worden; want, terwijl
deze glans een menselijke gestalte aannam, zag ik als werd hij
door de wil van God zo onuitsprekelijk schoon gevormd92.
Ik zag ook dat God de engelen de schoonheid van deze ziel liet
zien en dat zij aan die schoonheid een onuitsprekelijke vreugde
beleefden (cfr. fasc. 1, na nr. 29, Intermezzo). Het is mij niet
mogelijk alles wat ik zag en leerde kennen onder woorden te
brengen.
Nadat er sedert de ontvangenis van de H. Maagd 17 weken en 2
dagen verlopen waren, dus 5 dagen vóór het midden van de
92 ”Men zou sterven”, zegt de H. Teresia, “indien men de schoonheid zag
van een ziel in staat van genade.”
Een andere begenadigde, die haar eigen ziel mocht aanschouwen, zonder
te weten dat het de hare was, kwam niet uitgeroepen over haar schoonheid.
Wat dan te denken van de ziel van Maria, Onbevlekt Geschapen en
Ontvangen?
Fascikel 2
171