background image
b) Te Jeruzalem.
Vannacht was ik getuige van een vreemd voorval in de tempel.
Alle schriftrollen van de Sadduceeën werden meermalen uit hun
kasten geslingerd en rondgesmeten; dit baarde een groot alarm; zij
schreven het toe aan toverij en spaarden geen geld om te bekomen
dat het voorval geheim gehouden zou worden.
Hier vertelde K. nog, doch onduidelijk, iets over twee zonen van
Herodes, die hij in de tempel had weten aangesteld te krijgen en
die hij met spionagedienst belast had; hoe hij met de Farizeeën
betreffende meerdere punten in onenigheid leefde en hoe hij zich
hoe langer hoe meer macht en recht in de tempel aanmatigde265.
c) Te Rome.
Te Rome heb ik deze nacht zeer veel gezien, doch overstelpt door 
meer andere taferelen en hun overvloedige bijzonderheden, is er mij 
weer veel van ontgaan; het kan dus licht gebeuren dat ik hier en daar 
wat verwar; ik zal verhalen wat ik mij op het ogenblik er nog van 
herinner.  
Op het uur van Jezus’ geboorte zag ik te Rome een bron als van
olie ontspringen; hierover verwonderden zich allen ten zeerste.
Dit voorval had plaats in een wijk over de rivier Tiber, waar vele
Joden woonden266.
265 Hier en ook in nr. 126 vernemen wij dat Herodes aan 2 van zijn
bastaardzonen, die Sadduceeën waren, gewichtige ambten in de tempel had
toevertrouwd, om er te kunnen spioneren ten gerieve van zijn geheime
politie. We vernemen ook dat Herodes en de Farizeeën geen goede
vrienden waren …
Zeer lezenswaardig is in dit verband de historische roman van Abel
Herzberg (Amsterdam, 1974) ‘De mémoires van Koning Herodes’, meer
bepaald vanaf blz. 160 ‘Ik en de Farizeeën’.
266 Schiereiland door water omgeven. – Zie kaartschets van de westelijke
helft van Rome.
Fascikel 5
500