background image
Elias leefde wel 8 eeuwen vóór Christus (870). Hun stamouders
waren rijker en machtiger dan zij, want zij hadden al hun
bezittingen meer bij elkaar en minder versnipperd. Ook leefden
zij toen nog maar in tentsteden, behalve de stamvader die ten
oosten (zuidzuidoosten) van de Kaspische Zee woonde en wiens
stad ik nu zie; de woningen hebben er stenen onderbouwen of
grondslagen en daarop zijn hun tenthuizen opgetrokken, want zij
ligt nabij die zee die dikwijls buiten haar oevers treedt273.
Hier op dit gebergte bevind ik me zeer hoog; ik zie een zee aan
mijn rechter- en een andere aan mijn linkerzijde; de blik ploft erin
als in een zwarte afgrond274.
Die stamhoofden waren toen reeds sterrendienaars, doch in hun
godsdienst hadden zij ook een wreedaardig gebruik: zij offerden
grijsaards en kreupele mensen en ook slachtten zij kinderen.
Het afschuwelijkste echter was dat zij kinderen in witte kleedjes
in ketels plaatsten en levende kookten. Maar in de laatste tijden
hadden zulke wreedheden opgehouden. En toch heeft God aan
zulke verblinde heidenen zoveel eeuwen tevoren de geboorte van
de Verlosser voorzegd.
Die koninklijke stamhoofden hadden in dat ver verleden
tegelijkertijd drie dochters; deze waren ervaren in de sterrenkunde
en ontvingen alle drie tegelijk de geest van voorzegging.
In een gelijktijdig visioen kwamen zij tot de kennis dat een ster uit
Jakob zou opgaan (figuurlijk te verstaan), en dat een maagd
273 Zee die overstroomt. – Dit is het geval met de Kaspische Zee aan haar
westkant en meer nog ten oosten. Ook vloeien aan deze laatste kant de
Oeral-meren en hun rivieren soms over, zodat een verbinding ontstaat
tussen de Kaspische zee en deze rivieren, ja ook, volgens Géogr. univ., als
ik het mij goed herinner, met de Indus.
Bij Baedeker, Russie, 378 lezen wij: “Bij Astrakan en langs de westkust van
de Kaspische Zee, die soms overstroomt, zijn moerassige plaatsen.”
274 Tussen twee zeeën. – nl. de Perzische en Kaspische, zoals reeds
gezegd.
Fascikel 5
512