background image
Kind met geschenken huldigden; zij zagen, benevens dit paleis te
Bethlehem, ook het hemelse Jeruzalem en tussen beide een
donkere verbindingsweg, bezaaid met doornen en vol strijd en
bloed.
Zij namen dit alles naar de letter op; zij meenden dat die koning
werkelijk te midden van zulk een pracht geboren was, dat alle
volkeren Hem erkenden en zich voor Hem bogen. Daarom
reisden nu ook zij met geschenken tot Hem; zij hielden het
hemelse Jeruzalem voor zijn rijk op aarde en geloofden dat hun
reis hen daarheen moest brengen; de donkere weg interpreteerden
zij als een beeld van hun moeilijke reis, of, wat zij ook voor
mogelijk achtten, als het beeld van een oorlog of vervolging,
waarmee die Koning bedreigd was; zij vermoedden niet dat dit
zijn lijdensweg verzinnebeeldde.
139.
Onderaan op de ladder zagen zij, zoals ook ik, een kunstvolle
toren in de trant van de torens die ik op een zekere profetenberg
gezien heb, en eenmaal zagen zij de Maagd in een storm een
onderkomen zoeken onder een voorgebouw van die toren die vele
ingangen had. Ik weet niet meer wat dit beduidde (wellicht de
vlucht naar Egypte ?)
Op deze ladder van Jakob zag men een lange opeenvolging van
taferelen, waarvan vele een voorafbeelding waren van de H.
Maagd; sommige daarvan komen voor in de litanie van Onze-
Lieve-Vrouw van Loreto; daaronder was ook de verzegelde bron,
de omheinde tuin en figuren van koningen die elkander de
scepter, en van andere die elkander een twijg toereikten.
***
Litanie van Loreto
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Fascikel 5
588