background image
meerdere parabelen van bouwen.
Als iemand zich ergens een huis wilde bouwen, moest
hij eerst onderzoeken of de bezitter van de grond hem
daar dulden zou. Aldus moest hij zich eerst (van
alle zonde) zuiveren en boete doen (en zich laten
dopen).
En als iemand een toren wilde bouwen, moest hij eerst
de onkosten berekenen (cfr. Lk. 14, 25-35).
Hij hield ook vele waarheden voor, die geenszins in de smaak van
de Farizeeën vielen; zij luisterden zelfs niet (om de waarheid te
vernemen), doch beloerden Hem slechts (om Hem op valse leer te
betrappen), en ik zag hen onder elkaar overeenkomen om Hem
een gastmaal aan te bieden; dit zou hun een geschikter
gelegenheid bieden om Hem in zijn woorden te vangen.
Zij richtten nu in de zaal van een openbaar feesthuis een gastmaal
aan; er stonden drie tafels naast elkaar; rechts en links brandden
lampen; boven de middelste, waaraan Jezus, enige der leerlingen
en de Farizeeën plaats namen, was het gebruikelijke luik in het
dak geopend29; aan beide zijtafelen zaten de gezellen van Jezus.
Maar het zal in de stad een oud recht en gebruik zijn geweest, dat,
wanneer voor een vreemde een maaltijd aangericht werd, de
armen er op uitgenodigd werden; dezen waren talrijk in de stad,
maar waren er geheel vergeten en verwaarloosd.
Zodra Jezus nu aan tafel plaats had genomen, vroeg Hij de
Farizeeën waar de armen waren? of het misschien
niet hun recht was aan het gastmaal hier deel te
29 Luik in het dak. – De voornaamste kamer of zaal van een groot huis was
van zulk een opening in het platte dak voorzien.
Deze was met een doek of gaas overspannen en kon van buiten dicht
gelegd en weer geopend worden. Ook de synagogen en de tempel hadden
er een. Ook, volgens K., het Cenakel.
Die gebruikelijke rechthoekige opening kan ook uit de evangeliën
aangetoond worden. Door zulk een opening werd eens een waterzuchtige
voor de voeten van de lerende Jezus neergelaten (Mk. 2, 4; Lk. 5, 19).
Fascikel 9
80