background image
Jezus haar, verliet ze en Eliud leidde Hem naar zijn
slaapkamer.
Hier hoorde ik de Heer nog ernstige en zielroerende
woorden tot Eliud spreken, en wanneer deze Hem
verlaten had, zag ik Hem bidden en ter ruste gaan.
1515.
1 november. –
Heden zag ik Eliud in de vroege morgen met een wasbekken en
een groene tak binnentreden in de kamer van Jezus, die nog op
zijn legerstede op zijn arm geleund lag. Maar aanstonds stond Hij
op. Eliud waste Hem de voeten en droogde die met zijn klederen
af. Hierop verzocht Jezus hem dat hij Hem naar zijn
eigen slaapkamer zou leiden, waar Hij hem ook de
voeten wilde wassen. Maar de man wilde in Jezus’
zelfvernedering niet toestemmen, doch Jezus drong aan en
zei hem in volle ernst dat Hij dit zo wilde, dat hij
toestemmen moest, indien hij niet wilde dat Hij
aanstonds zijn huis verliet. Hij mocht dit niet
weigeren, indien hij Hem als aanhanger wilde
volgen (cfr. Joa. 13, 8).
Eliud bracht Hem dus in zijn kamer en bood Hem water in een
bekken aan. Jezus vatte hem bij zijn beide handen, zag hem
liefdevol in het aangezicht aan en sprak hem van de
voetwassing, en kwam dan op zijn droevig lot, hem
zeggend dat buiten zijn weten zijn kinderen in
echtbreuk ontvangen waren, dat zijn vrouw opnieuw
zwanger was, maar berouw had en hij haar dit moest
vergeven. Onthutst wierp de man zich wenend op zijn
aangezicht en jammerend van smart wendde hij zich op de vloer
heen en weer. Maar Jezus keerde zich van hem af met
zijn rug naar hem en bad. Na een wijle, als de eerste smart
Fascikel 27
2943