background image
Jonadab tegemoet, want hij heeft de schaamte van een naakte
mens gedekt!” Dan was een weldadig gevoel van gezondheid
door hun lichaam gevaren en zij waren genezen opgestaan om de
wonderbare vrouw te bedanken en haar eer te bewijzen. Toen zij
haar echter een verversing van spijs en drank wilden voorzetten,
was zij uit hun ogen verdwenen; het huis evenwel liet zij achter,
geheel vervuld met welriekende geur, terwijl zij beide zelf
verzadigd waren van vrede en geluk. Gehoorzamend aan het
woord van die Dame waren zij hem nu tegemoet gekomen en op
hun beurt wensten zij nu te vernemen wie die naakte mens was,
die hij gekleed had en waardoor hij hun die gunst bekomen had.”
Onder tranen en jammerklachten deed Jonadab hun nu het verhaal
van de kruisiging van Jezus en verklaarde met overtuiging dat
Jezus, de zoon van Jozef en Maria, waarachtig de Profeet, de
Christus, de Heilige van Israël was. Toen treurden zij allen
tezamen, weenden en scheurden hun klederen (één van de tekenen
waardoor men blijk geeft van droefheid, spijt, teleurstelling en
ook van verontwaardiging), maar loofden tevens God om de grote
weldaad, waarmee Hij zulk een eenvoudig liefdewerk had
beloond. Ook spraken zij daarna nog van de verschrikkelijke
tekenen die zich vandaag aan de hemel en op de aarde hadden
voorgedaan (aardbeving, duisternis) en gingen diep ontroerd
huiswaarts.
Terwijl de vrouw aan de man het gebeurde verhaalde, heb ikzelf
die verschijning in haar huis in een gezicht gezien. Wie haar
verscheen kan ik niet meer met zekerheid zeggen, maar ik meen
mij vaag te herinneren dat het een verschijning van de H. Maagd
is geweest. Ik heb ook gezien dat Jonadab later, nadat hij orde op
de zaken van zijn huis had gesteld, tot de Gemeente van de Heer
is gekomen.
2003.
Toen de H. Maagd in haar grote angst met aandrang tot God bad
Jezus de beschaming van de ontbloting te besparen, zag ik de
Fascikel 32
652