Ga naar inhoud

Beschik je graag over de volledige "Emmanuel" op papier? Lees dan volgende zin ...

Een herdruk op formaat A4, van de gehele Emmanuel in 11 boekdelen is nu uitgevoerd sedert juni 2024, de kostprijs: 118 euro + verzendingskosten.

Bestellen via de webmaster: staf.demolder@skynet.be

De schrijver en zijn "Emmanuel" 

Foto pater Pacifiek

Het doel van deze website is:

de zes boekdelen “Emmanuel” -oorspronkelijk 37 tijdschriften, fascikels genoemd- opnieuw, nu digitaal, uit te geven; en U de kans te geven deze visioenen te ontdekken en aan uw weetgierigheid te voldoen met deze volledige derde druk. De tekst is ongewijzigd behalve de spelling, de nummering der voetnoten, –voorheen commentaar- , en de lay-out. Deze digitale uitgave op het internet met zoekfunctie en onder de vorm van downloadbare pdf’s is geschikt voor de 21e eeuw.

Het werk heeft twee imprimaturs, omdat de oude vertalingen werden goedgekeurd door de kerkelijke overheid.

De visioenen werden verteld in het plat-Duits door Anna-Katarina, “Annthrinchen” (Ann-Katrientje), aan Clemens Brentano, die zorgde voor de Duitse tekst. Pater Pacifiek gebruikte oude vertalingen; zelfs in het Nederlands waren die er reeds in het midden van de 19de eeuw. Het commentaar en de soms zeer uitgebreide voetnoten bij deze uitgave zijn van pater Pacifiek Declercq zelf.

Een goede inleiding en

beknopte kennismaking staan vooraan op blz. 2 van fasc. 01. Een uitgebreide “Voorrede” leidt het openbaar leven van Jezus in vanaf blz. 2 in fasc. 09. De waarde en het nut van Katarina Emmericks visioenen beschrijft pater Pacifiek in het “Vluchtig Overzicht”, vluchtig maar toch uitgebreid!, op blz 478 e.v. in fasc. 37.

 

Uit de krant van vrijdag 4 november 1983.


Pater Pacifiek Declercq wordt tachtig

Trappist liet Vlaanderen weer kennis maken met Anna Katarina Emmerick

Op 11 november viert pater Pacifiek Declercq uit Izegem in de trappistenabdij van Westvleteren zijn tachtigste verjaardag. Hij verwierf in Vlaanderen en Nederland en ook in geïnteresseerde kringen in Duitsland bekendheid als de auteur van een omvangrijk oeuvre dat geheel aan de mystica Anna Katarina Emmerick is gewijd.

1. Als jonge priester gaf P. Pacifiek in de jaren dertig talrijke conferenties over de H. Schrift en in zijn streven om de uiteenzettingen zo rijk en nauwkeurig als mogelijk te stofferen, ontdekte hij beschouwingen bij het Evangelie die door Clemens Brentano opgetekend waren aan de hand van AKE's visioenen.

Het bleef niet bij deze eerste kennismaking. Naarmate de trappist meer vertrouwd raakte met de inhoud van de visioenen, drong zich steeds sterker de behoefte op om ook AKE zelf, de gestigmatiseerde augustines van Dülmen (1774-1824), nader te leren kennen.

Hij dook hierbij in een controversieel dossier, maar de kritiek verzwond in het niet bij zijn geestdrift over Emmerick's heilig leven, haar onvoorstelbare begenadiging met charismatische gaven en haar veelvuldig lijden, haar plaatsvervangend lijden in gemeenschap met Jezus.

Emmerick groeide in het leven van de kleine maar dynamische monnik in Westvleteren tot een missionaire opdracht; hij voelde zich geroepen om de faam van deze veronachtzaamde zieneres in Vlaanderen uit te dragen. En zo is ook op wonderlijke wijze sedertdien geschied.

37 MAAL EMMANUEL

2. In 1971 lanceerde P. Pacifiek zijn tijdschrift Emmanuel, waarin hij Emmericks visioenen over het leven van O.L. Vrouw, over het openbaar leven van Jezus en over de Passie niet enkel in Nederlandse versie zou brengen, maar ook telkens historisch, geografisch, topografisch enz. zou toelichten.

Gedegen studie, taaie intellectuele volharding en de aanvaarding van veel materiële beslommeringen maakten het mogelijk, dat er over verloop van enkele jaren 37 afleveringen werden gepubliceerd - en in eigen beheer verstuurd. De hele onderneming uiteraard zonder winstgevend doel.

En toen het werk voltooid was, kon onmiddellijk gedacht worden aan een schone heruitgave van de bijna 3000 getypte bladzijden, ditmaal in zes mooie volumineuze boeken.

P. Pacifiek had intussen ook een AKE-biografie verwezenlijkt die hij in het jubeljaar 1974 kon beginnen te verspreiden. Twee lijvige boekdelen, waarin vooral ook de heiligheid van de zieneres wordt belicht en in ruime mystieke context geplaatst.

Rond de Vleterse trappist was een niet onbelangrijke groep AKE-vereerders ontstaan en dat maakte weer nieuwe initiatieven mogelijk. Hij begon met een contactblad, een Emmerickblaadje, dat hij vooral met eigen lezenswaardige bijdragen vulde en dat om de drie maanden verscheen. Bovendien nam hij de geestelijke leiding op zich van verscheidene bedevaarten naar Coesfeld en Dülmen. Hij werd trouwens met een groep pelgrims begroet door de toenmalige bisschop van Münster, wijlen Mgr. Tenhumberg.

Dit orthodoxe levenswerk kreeg voor P. Pacifiek zelf een biezondere betekenis door de wel niet toevallige samenloop met zoveel rationalistische Schriftvervalsing. De trappist zag in zijn publicaties een verweer tegen de systematische verspreiding van geloofstwijfels en dat sterkte hem in de overtuiging dat hij een zending had gekregen.

Zijn grootste onderneming was maar mogelijk door het begrip dat men in de abdij betoonde, door de materiële medewerking van een confrater en door de edelmoedigheid van enkele AKE-vereerders.

Om gezondheidsredenen heeft de nu tachtigjarige onlangs de gehele activiteit stopgezet en overgelaten aan een VZW. Het spreekt echter vanzelf, dat hij met belangstelling de Emmerickverering volgt en ook hoopt nog de zaligverklaring te mogen beleven van de augustines, vooral nu toch alle Duitse bisschoppen gezamenlijk om deze zaligverklaring hebben verzocht. (e.l.) (Aldus het krantenartikel uit 1983).